ביקורת מבנים סדקים

סדקים נוצרים כתוצאה מעבודת בניה לקויה:

– סדקים אנכיים הם תוצאה של הפרדה בין אלמנטים מבטון לבין קירות בלוקים, בהעדר חיבורים תקינים כגון שתרבות.
– סדקים אלכסוניים הם, לרוב תוצאה של כשל קונסטרוקטיבי (שקיעה או התנפחות של יסודות)
– סדקים נימים (דקים) בכיוונים שונים הם, לרוב תוצאה של העדר אשפרה תקנית של הטיח ו/או העדר צמנט בשכבת הגימור של הטיח (שליכטה)

ליקויי בניה בשלד כפי שמפורט למעלה במידה והתגלו יש לתקנם על פי הוראותיו של בודק אזרחי.

 

גורמי סיכון לתקינות היסודות והמסדים הגורמים ליצירת סדקים בקירות :

1. עבודות עפר ברצועת הקרקע הסמוכה לבנין.
2. העברה, הוספה או שינוי בקווי מערכות הנדסיות ובקווי מערכות השקיה בסמוך לבנין.
3. נטיעת עצים ושתילת צמחים בסמוך לבנין.
4. אי הרחקת חומרי דישון או חומרי הדברה עודפים מהשקיית הצמחיה.
5. ביצוע עבודות בניה בסמוך לבנין, לרבות תוספות לבנין עצמו.
6. הרטבת הקרקע הסמוכה לבנין ודחיית תיקונן של נזילות ודליפות מצנרת של מים, ביוב או ניקוז, הסמוכה לבנין, יש לאפשר ניקוז מהיר של המים.

 

"שלד יתוכנן ויבנה באופן שתימנע פגיעה כלשהי במצבו התקין של הבניין, לרבות התהוות מצב גבולי".

 

השיטה העדיפה לביצוע הקשר שבין אלמנטים השייכים לשלד המבנה, כגון עמודים או קירות בטון לבין קירות בנויים הינה ע"י "ריתום" וזאת כמוגדר בתקן ישראלי ת"י  1523 חלק 1 (קירות בני: קירות לא נושאים), סעיף 1.3.22: חיבור בין קיר לשלד, הנוצר על ידי יציקת בטון כנגד הקיר הבנוי בזמן יציקת השלד, או על ידי יציקה משלימה אחרי התקשות השלד.

היציקה המשלימה יכולה להיעשות לתוך מרווח שהושאר למטרה זו בין הקיר לשלד, או לתוך בלוקים ליציקות משלימות (הגדרה 1.3.5) הצמודים לשלד.

חיבור מסוג זה משפר באופן משמעותי את חוזק הקשר שבין בניית הבלוקים לאלמנט הבטון ומונע היווצרות סדיקה לאורך קו תפר זה בעתיד.

 

תיקון סדקים בקירות – על פי מה מחליטים באילו חומרים לבצע את התיקון

את התיקונים יש לבצע בחומרי אטימה המיועדים לסדקים ע"פ הקריטריונים שמפורטים בתקן ישראלי ת"י 1536 (חומרים מישקים וסדקים במבנים) , סעיף 1.1
תקן זה חל על חומרי איטום המיועדים לאיטום מישקים וסדקים במבנים,בכל מקום במעטפת המבנה או בתוכו.
את החומר מומלץ לבחור ע"פ הקריטריונים המפורטים בנספח א' של התקן,
ציטוט:
כלליבחירת חומר האיטום היא פונקציה של רוחב המישק והתנועה הצפויה בו.
ככל שרוחבו צר יותר והתנועה הצפויה בו גדולה יותר, יש להשתמש בחומר איטום בעל כושר תנועה גדול יותר ומודול נמוך יותר. 
א-2. משתמשים בחומרים בעלי כושר נמוך לשיבה אלסטית לאיטום מישקים ללא תנועה כמעט.
דוגמה: בחיבור בין אריחים.

 

סדקים בקירות גבס

לפנינו דוגמא מדו"ח בדק בית המתאר סדקים בקירות גבס שנוצרו כתוצאה מביצוע שגוי של החיבור  ביניהם:

עבודות ההרכבה ויישום שכבת השפכטל לא בוצעו עפ"י כללי מקצוע מקובלים הבאים לידי ביטוי במפרט כללי לעבודות בנייה סעיף 210493,

ציטוט: איחוי מישקים – סדקים בקירות גבס

"לפני איחוי המישקים יש לוודא שבכל קצה לוח (משני צידי המישק) קיימת מגרעת ברוח ובעומק תואמים לסרט השריון.
את המישקים בין לוחות הגבס, המוצמדים זה לזה, סותמים במרק מיוחד וסרט משריון, וכן סותמים במרק את השקעים שנוצרו ע"י אמצעי החי

שלבי הסתימה יהיו:
1. הכנסת מרק למישק והדבקת סרט השריון מעליו.
2. מתן שכבה נוספת של מרק המבטיחה מעבר חלק מלוח ללוח.
3. ליטוש המישק בבד שמיר, במידת הצורך.
ה. צביעת מחיצות גבס
מילוי המישקים שבין לוחות הגבס, כולל מריחת המרק, יעשה תוך הקפדה מלאה על כך שפני התפר לאחר המילוי יהיו במישור לוחות הגבס. כל שקע או בליטה באזור זה יגרמו להבדלי גוון בגמר הצבע בין לוחות הגבס לבין התפר.

יש להחליק את פני השטח המיועד לצביעה בנייר ליטוש עדין (נייר זכוכית) ולהסיר בקפדנות את האבק. מותר להשתמש בסיד סינתטי, ובצבע פלסטי מכל הסוגים."

יש צורך בשיוף המישקים עד לקבלת מישוריות אחידה. (150 ₪)